Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
ลำดับที่ text
รหัสโรค text
โรคที่เป็นสาเหตุ text
จำนวน numeric

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLSX
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติการเสียชีวิต 5 อันดับแรก
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2563
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2564
การจัดจำแนก ไม่มี
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 ตุลาคม 2563
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 30 มิถุนายน 2564
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 31 สิงหาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 สิงหาคม 2564